First Flights 2019

First Flights 2019

EAS gratuliert herzlich zu den Erstflügen 2019

First Flights Page
   
  • 17. Feb 2019 Langenthal LSPL, Rombach Special,  Pilot Matthias Glutz,
    Builders Andreas Rombach, Mathias Glutz  (2nd First Flight after rebuilt) Foto by PS
  • 06. Jul 2019 Grenchen LSZG, RV-8, Builder René Gerber, Pilot Anthony Vallon