First Flights 2019

First Flights 2019

EAS gratuliert herzlich zu den Erstflügen 2019

First Flights Page
  • 17. Feb 2019 Langenthal LSPL, Rombach Special,  Pilot Matthias Glutz,
    Builders Andreas Rombach, Mathias Glutz  (2nd First Flight after rebuilt) Foto by PS
  • 06. Jul 2019 Grenchen LSZG, RV-8, Builder René Gerber, Pilot Anthony Vallon
  • 16. Oct 2019 Grenchen LSZG, Blackshape, Builder Blackshape Flyers, Pilot Rolf Stuber, Urs Straumann
  • 13. Nov 2019 Yverdon LSGY, RV-12 Builder and Pilot Claudio Facchinetti